Конспект за зачисляване на специалност по Клинична алергология

ОБЩА ЧАСТ – Основи на имунологията и патогенеза на алергичните болести

I. Организация на имунната система.

  1. Централни и периферни органи на имунната система.
  2. Фагоцити – неутрофили и макрофаги
  3. Мастоцити и базофили
  4. Еозинофили
  5. Т-лимфоцити. Субпопулации (хелпери, супресори и цитотоксични)
  6. В-лимфоцити. Субпопулации (В1 и В2). Плазматични клетки.
  7. NK клетки и други цитотоксични клетки (LAK)
  8. Медиатори на алергичните реакции
  9. Главен комплекс на тъканната съвместимост
  10. Цитокини – интерлевкини, растежни фактори, химиокини
  11. Адхезионни молекули
  12. Имуноглобулини и Fc – рецептори
  13. Имунни комплекси – образуване,елиминация,патогенна роля.
  14. Ig E – структура, функция и регулация на синтезата
  15. Гени на имуноглобулините, генен реаранжимент и онтогенеза на В-лимфоцитите
  16. Т-клетъчен рецептор и корецептори, онтогенеза на Т-лимфоцитите
  17. Апоптоза – програмирана клетъчна смърт
  18. Система на комплемента
  19. Кининова каскада
  20. Липидни медиатори – левкотриени, простагландини, PAF, липоксини

II. Мeханизми на имунния отговор

  21.Имуногени и антигени
  22.Антигенно представяне и антиген-представящи клетки.
  23.Разпознаване на антигена от Т-клетъчния рецептор /ТКР/ и Т-клетъчно активиране
  24.Концепция за Тh1 и Th2 имунния отговор
  25.Разпознаване на антигена от В-клетките и В-клетъчно активиране
  26.Регулация и дисрегуация на имунния отговор
  27.Вроден (неспецифичен) имунитет – механични бариери, антиген-неспецифични клетъчни и хуморални компоненти
  28.Придобит (специфичен) имунитет – кинетика на първичния и вторичен имунен отговор, механизми на елиминиране на антигена, локализация на имунния отговор, имунно възпаление

III. Основни типове имунопатологични ефекторни механизми и ролята им в патогенезата на алергичните болести

  29. Реагинови (IgE) антитела и атопични алергични реакции
  30. Цитотоксични реакции
  31.Имунокомплексни реакции
  32. Клетъчно-медиирани реакции
  33. Антирецепторни антитела
  34. Антитялозависима, клетъчно-медиирана цитотоксичност
  35. Имунно възпаление – клетки
  36. Имунно възпаление – адхезионни молекули
  37. Имунно възпаление – медиатори
  38. Имунно възпаление – механизми

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ – Клинична алергология

І. Диагностични методи в алергологията и клиничната имунология

  39.Специфика на параклиничните изсладвания при алергично болните
  40.Еозинофилия
  41.Функционално изследване на дишането при респираторната алергия
  42.Бронходилататорен тест
  43.Определяне на неспецифичната бронхиална хиперреактивност;
  44.Кожно-алергични проби
  45.Провокационни проби с алергени
  46.Специфични за алергията in vitro изследвания

II. Алергични болести

  47.Определение и клинична класификация на алергичните болести
  48.Етиология на алергичните болести. Алергени.
  49.Генетични фактори на атопията и продукцията на IgE
  50.Алергични и неалергични ринити
  51.Връзка между алергичния ринит и бронхиалната астма
  52.Алергични конюнктивити
  53.Полиноза
  54.Бронхиална астма – определение, честота, етиология и патогенеза
  55.Бронхиална астма – патоанатомия и клиника, астматичен статус
  56.Бронхиална астма – класификация по тип и тежест, клинични фенотипове. Характеристика на различните форми
  57.Бронхиална астма – диагноза и диференциална диагноза
  58.Бронхиална астма – принципи на лечение (имунотерапия и фармакотерапия)
  59.Бронхиална астма – лечение на хроничната астма
  60.Бронхиална астма – лечение на острата астма и астматичния статус
  61.Бронхиална астма – профилактика и прогноза
  62.Триадна астма
  63.Хиперсензитивни пневмонити
  64.Алергична бронхопулмонална аспергилоза
  65.Синдром на Churg и Strauss
  66.Диференциална диагноза на заболяванията, протичащи с повишени стойности на кръвните еозинофили.
  67.Диференциална диагноза на заболяванията с повишени нива на Ig E
  68.Уртикария и ангиоедем
  69.Наследствен ангиоедем
  70.Контактен дерматит и фотоалергични реакции
  71.Атопичен дерматит
  72.Хранителна алергия – определение, честота, етиология и патогенеза
  73.Хранителна алергия -клинични форми
  74.Хранителна алергия – значение на диагностичните методи и диагностичен алгоритъм
  75.Хранителна алергия – лечение, профилактика и прогноза.
  76.Медикаментозна алергия – етиология, патогенеза и клинични форми
  77.Медикаментозна алергия – диагностика, лечение и профилактика
  78.Реакции към съдържащи йод рентгеноконтрастни вещества за образна диагностика- честота, клиника, диагноза.
  79.Реакции към съдържащи йод рентгеноконтрастни вещества за образна диагностика- спешно лечение и профилактика.
  80.Медикаментозна алергия към антибиотици.
  81.Медикаментозна алергия към средства за обща и местна анестезия.
  82.Медикаментозна алергия- еrythema exsudativum multiforme, синдром на Stevens-Johnson и синдром на Lyell.
  83.Реакциии на непоносимост към аспирин и други НСПВС
  84.Анафилактичен шок – етиология,патогенеза и клинични форми.
  85.Анафилактичен шок – спешно лечение и профилактика.
  86.Идиопатична анафилаксия
  87.Алергия към латекс
  88.Инсект алергия
  89.Серумна болест.
  90.Спешни състояния в клиничната алергология – клиника и поведение.
  91.Екзогенни хиперсензитивни васкулити – серумна болест, пурпура на Schoenlein – Henoch, уртикария-васкулит, васкулити, свързани с инфекции.
  92.Ендогенни хиперсензитивни васкулити – синдром на Behcet и свързани с криоглобулинемия и макроглобулинемия васкулити
  93.Системни некротизиращи васкулити – нодозен периартериит, грануломатоза на Wegener, синдром на Churg – Strauss, полиангиитни overlap -синдроми, васкулити, свързани със съединително-тъканни болести
  94.Гигантоклетъчни васкулити – темпорален артериит и полимиалгия ревматика, артериит на Takayasu, болест на Kawasaki
  95.Системен еритематозен лупус
  96. Имунодефицити – класификация, клиника и лечение. Имунодефицити с повишени стойности на Ig E.

ІІІ. Лекарствени средства и принципи на лечение

  97.Антихистаминови препарати – класификация и клинично приложение
  98.Глюкокортикостероиди – класификация,фармакодинамика и фармако-кинетика.Лечение с инхалаторни, локални и системни стероиди.
  99.Симпатомиметици – класификация, фармакокинетика и фармакодинамика. Инхалаторни симпатомиметици – видове и приципи на лечението с тях.
  100.Антихолинергици – класификация, индикации, препарати.
  101.Теофилинови препарати – класификация, фармакокинетика и фармакодинамика, препарати и принципи на лечение с тях.
  102.Левкотриенови инхибитори –класификация, фармакологични свойства, терапевтични показания, препарати.
  103.Имунотерапия на алергичните болести

Литература:

  1.Алергични болести – принципи, диагноза и лечение, под ред. В. Димитров, София, Арсо, 2000
  2. Алергология – принципи и практика, Б. Божков, София, Арсо, 1999
  3.Клинична алергология, под ред. Ж. Милева, София, Знание,2001
  4. Клинична алергология за общопрактикуващи лекари, София, Арсо, 2002
  5.Клинична имунология, под ред. Б. Божков и М. Огнянов, Стара Загора, Знание, 1997
  6.Имунология (кратък курс) под ред. Б. Божков, София, Арсо, 2000
  7.Medical Immunology,9 th edition, ed. by D. Stites, A. Terr and T. Parslow, Prenice-Hall International Inc.,1997.
  8.Allergy, ed. by A. Kaplan, 1998
  9.Списание “Алергия и астма” 1996-2001.
  10. Списание “Алергии, Хиперсензитивност, Астма”, 2003
  11. Списание “Allergy, Hypersensitivity, Asthma”, 2003
  12.Международна периодика по алергология и клинична имунология