Конспект за конкурс за зачисляване на специализация по Хирургия

Леки уточнения предварително. Конспектът е пренаписан и са оправени някои правописни грешки. Пети въпрос в оригинал беше за изгаряния, не за измръзвания. Според много колеги логично е това да са измръзванията, тъй като три въпроса за изгаряния са твърде много, а и характерният израз “степени на локалните промени” се среща в учебниците, когато се разискват измръзвания. Ние сме се застраховали и сме чели за измръзвания включително. Ако се притеснявате, заменете в пети въпрос думата измръзвания с изгаряния и конспектът ще добие оригинален вид.
Нищо друго не е променяно!

Конспектът се състои от 95 въпроса в две части. Първата част се състои от 20 въпроса и обхваща материята на общата хирургия. Втората част се състои от останалите 75 въпроса и включва материята на клиничната хирургия, както и въпроси от урологията и травматологията.
На изпита се теглят два въпроса, по един от всяка част. В изпитните сбирка билети има вероятност даден въпрос да се среща повече от един път (тоест да има по-голяма тежест и вероятност да се изтегли).

1. Рани – класификация на раните. Хирургична характеристика. Заздравяване на раните.
2. Рани. Лечение на раните – първична обработка, първичен шев, първично отсрочен шев, вторичен шев – показания, срокове, техника, наблюдение.
3. Термична травма – изгаряния. Патогенеза. Степени на изгарянията. Определяне размера на изгарянията. Клинични фази на протичане. Локално и общо лечение. Усложнения.
4. Термична травма – електротравма. Механизми на действие на електрическия ток. Местни и общи поражения. Лечение.
5. Термична травма – измръзвания. Етиология, патогенеза. Степени на локалните промени. Обща клинична характеристика. Първа помощ и лечение.
6. Кръвотечение. Видове кръвотечения. Етиология, патогенеза. Остър хеморагичен шок, анемични синдроми – диагностика, клиника, лечение. Компенсаторни реакции на организма при кръвозагуба. Хронична кръвозагуба – клиника, диагностика, лечение.
7. Кръвоспиране – видове. Спонтанно кръвоспиране. Кръвоспиране – видове. Хирургично кръвоспиране.
8. Кръвопреливане, Кръвногрупови системи. Проби за съвместимост. Основни изисквания на кръвопреливането. Действие на прелятата кръв. Усложнения при кръвопреливане. Екссангвинотрансфузия – показания, техника. Методи за вземане, консервиране и съхраняване на кръв. Кръвозаместващи течности.
9. Трансмисивни инфекции – видове, клиника, лечение. Предохранителни мероприятия.
10. Шок – определение, класификация, етиология, патогенеза, клинична картина, лечение.
11. Клинична смърт – етиология, патогенеза, лечение.
12. Остра гнойна инфекция. Причинители. Фази на локалното развитие. Абсцеси и флегмони – местна и обща характеристика на клиничните симптоми. Лечение.
13. Гнойна инфекция на кожата и кожните придатъци – фурункул, карбункул, хидрозаденит, еризипел.
14. Панарициуми и флегмони на ръката. Класификация, лечение.
15. Лимфангит и лимфаденит. Етиология, клинична картина, патофизиологична характеристика, лечение.
16. Тромбофлебит и флеботромбози. Класификация, етиология, патогенеза. Усложения. Лечение.
17. Остеомиелит. Класификация. Травматичен остеомиелит. Хематогенен остеомиелит. – причинители, патогенеза, фази на клиничното протичане. Диагностика, лечение. Хроничен остеомиелит – клиника, патологоанатомична характеристика, лечение.
18. Обща гнойна инфекция – сепсис, септицемия, септикопиемия – определение, клинична картина в зависимост от причинителите, лечение. Вътреболнична инфекция, суперинфекция.
19. Анаеробна газова инфекция – етиология, патогенеза, клиника, лечение, профилактика.
20. Тетанус – етиология, патогенеза, клиника, лечение, профилактика.
21. Черепно-мозъчни травми. Класификация. Открити и закрити черепно-мозъчни травми. Сътресения, контузия, компресия на мозъка. Клиника, диференциална диагностика, лечение.
22. Остри увреди на гръбначния мозък. Етиология, клиника, диференциална диагностика, лечение.
23. Топографска анатомия на шията.
24. Вродени кисти и фистули на шията. Етиология, диференциална диагноза, лечение.
25. Гуша. Класификация. Ендемична гуша – етиология, клиника, диагностика, лечение. Гуша на Хашимото. Тиреотоксикоза.
26. Рак на щитовидната жлеза – диагностика, диференциална диагноза. Принципи на лечение. Оперативни техники.
27. Хирургични заболявания на млечната жлеза. Остри възпалителни заболявания – клиника, оперативни техники. Доброкачествени новообразувания и дисхормонални дисплазии. Клиника, наблюдение, показания за оперативно лечение, оперативни техники.
28. Рак на млечната жлеза. Стадии на заболяването. Метастазиране. Диагностика. Оперативни техники. Комбинирано съвременно лечение.
29. Закрити гръдни травми. Етиология, класификация, клиника, диагностика, патогенеза. Единични и множествени счупвания на ребрата. Гръден капак – патофизиология, клиника, лечение. Закрити плевропулмонални травми – закрит, открит и напрегнат (клапен) пневмоторакс: патофизиология, клиника, лечение. Наранявания на медиастинални органи (сърце, трахея, големи съдове, хранопровод), клиника, лечение.
30. Открити гръдни травми – класификация. Открити плевропулмонални травми – закрит, открит и напрегнат (клапен) пневмоторакс: патофизиология, клиника, лечение. Наранявания на медиастинални органи (сърце, трахея, големи съдове, хранопровод), клиника, лечение.
31. Остър неспецифичен емпием на плеврата – етиология, патогенеза, клиника, диагностика, лечение.
32. Абсцес и гангрена на белия дроб – етиология, патогенеза, клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
33. Ехинокок на белия дроб – етиология, патогенеза, клиника, усложнения, лечение.
34. Рак на белия дроб. Етиология. Класификация, патогенеза, клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение, оперативни техники.
35. Рак на хранопровода – етиология, патогенеза, клиника, диагностика, лечение, оперативни техники, усложнения.
36. Кардиоспазъм (ахалазия) – етиология, линика, диференциална диагноза, лечение, оперативни техники.
37. Изгаряния на хранопровода и стомаха от химични причинители. Етиология, патогенеза, клинични признаци, усложнения, лечение на усложненията.
38. Остри медиастинити. Етиология, патогенеза, клиника, диагностика, лечение.
39. Тумори и кисти на медиастинума. Класификация, диагностика, лечение.
40. Херния – определение. Класификация. Етиология, патогенеза, клиника, лечение. Усложнения – диагностика, лечение. Хирургични техники и показания за извършването им.
41. Топографска анатомия на предната коремна стена.
42. Ингвинални хернии. Топографска анатомия на ингвиналния канал. Клиника, лечение, оперативни техники. Съвременни насоки в лечението.
43. Хернии на предната коремна стена – класификация, клиника, диагностика, лечение. Оперативни техники, показания.
44. Диафрагмални и хиатални хернии. Класификация, клиника, диференциална диагноза, лечение.
45. Топографска анатомия на ретроперитонеалното пространство.
46. Коремна травма – открита, закрита. Клиника, диагностика, лечение.
47. Язва на стомаха и дуоденума. Усложения. Клиника, диагностика, показания за оперативно лечение. Оперативни техники.
48. Перфорация на стомашна и дуоденална язва – клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
49. Остри кръвотечения от храносмилателния тракт. Диагностика, диференциална диагноза, лечение.
50. Рак на стомаха – патологоанатомични форми, клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение. Видове техники, показания за извършване.
51. Остър холецистит – етиология, клиника, диференциална диагнозам показания за оперативно лечение, показания за ревизия на жлъчните пътища, техника.
52. Холелитиаза – патогенеза, клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
53. Механична жълтеница – етиология, патогенеза, клиника, диференциална диагноза, лечение. Показание за палиативни и радикални процедури.
54. Ехинокок на черния дроб – етиология, патогенеза, протичане, клиника, усложнения, лечение.
55. Остър панкреатит – етиология, патогенеза, клиника, диагностика, лечение.
56. Хроничен панкреатит – класификация, клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение, видове техники и показания за извършването им.
57. Карцином на панкреаса – клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение, видове техники.
58. Остър апендицит – етиология, патогенеза, патологоанатомична характеристика. Клиника, диагностика, диференциална диагноза, усложнения. Лечение, особености в детската и старческата възраст.
59. Остра чревна непроходимост – класификация, патогенеза, клинична картина, тактика, лечение.
60. Обтурационен илеус – етиология, диференциална диагноза, оперативни техники, показания за извършване.
61. Странгулационен илеус. Най-често срещани форми. Клиника, диагностика, лечение.
62. Инвагинация – класификация. Клинична картина, диагностика, диференциална диагноза, лечение. Особености, наблюдавани в детската възраст.
63. Мезентериална тромбоза – видове, етиология, патогенеза, клинично протичане, диагностика, лечение.
64. Остър гноен перитонит. Класификация, етиология, клиника, диагностика. Характеристика на клиничните признаци в различните стадии. Принципи на лечение. Усложнения. Локални перитонити.
65. Рак на дебелото черво – етиология, класификация, патогенеза, клинична картина, принципи на лечение.
66. Рак на колон асценденс, транзверзум и колон десценденс. Клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
67. Рак на ректума – клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
68. Улцеро-хеморагичен колит – етиология, патогенеза, клиника, диагностика, лечение, усложнения.
69. Преканцерози на дебелото черво – дивертикулоза, полипози, ХУХК – клиника, диагностика, лечение, усложнения.
70. Пролапс на ануса и ректума – етиология, патогенеза, клиника, усложнения. Принципи на хирургичното лечение.
71. Остри гнойни парапроктити – класификация, етиология, лечение, усложнения..
72. Хемороиди – етиология, патогенеза, клиника, лечение; фистули – видове, лечение.
73. Травми на пикочо-половата система – клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
74. Аденом на простатната жлеза. Клиника, диагностика, лечение. Ретенция на урината, поведение.
75. Хематурия – етиология, клиника, диагностика, лечение.
76. Бъбречно-каменна болест. Етиология и патогенеза, видове. Клиника на отделните форми, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
77. Гнойни паранефрити. Етиология, клиника, диференциална диагноза, лечение.
78. Тумори на бъбреците – патологоанатомична характеристика, клиника, диференциална диагноза, лечение.
79. Тумори на пикочния мехур – клиника, диагностика, лечение.
80. Рак на простатната жлеза – клиника, диагностика, диференциална диагноза, лечение.
81. Крипторхизъм – видове, принципи на лечение, оперативни техники.
82. Епидидимити и орхити – неспецифични и специфични. Клиника, диагностика, диференциална диагноза, усложнения, лечение.
83. Тумори на тестисите – патологоанатомични форми, диагностика и лечение.
84. Остра артериална непроходимост на долните крайници. Остър исхемичен синдром. Етиология, патогенеза, диагностика, лечение. Други форми на остра артериална непроходимост. Принципи на лечение.
85. Хронична артериална недостатъчност на долните крайници. Етиология, патогенеза, клиника.
86. Варикозни разширения на вените на долните крайници – етиология, патогенеза, диагностика, лечение. Усложнени форми – лечение.
87. Тендовагинити, бурсити, инсерционити, периартрити – клиника, диагностика, лечение.
88. Тумори на костите. Класификация. Злокачествени костни тумори, диагностика, лечение. Остеогенен сарком, хондросарком, сарком на Юинг – лечение.
89. Счупвания на костите – класификация, диагностика, принципи на лечение: при даване първа помощ в доболничната обстановка, в болнична обстановка.
90. Счупвания на раменната кост – клиника, диагностика, лечение.
91. Счупвания на костите на предмишницата. Счупване на лъчевата кост на типично място. Клиника, диагностика, лечение.
92. Счупвания на таза – видове, диагностика, клиника на усложнените форми, лечение.
93. Счупване на бедрената шийка – клиника, диагностика, поведение.
94. Луксации – общи положения. Клиника. Основни правила на поведение. Луксации на раменна става – лечение, видове консервативни и оперативни техники. Хабитуална луксация на раменна става.
95. Ендоскопска хирургия. Показания за прилагане. Усложнения.

  Литература
  1. Хирургия. Основи на хирургията, том I под редакцията на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн, издателство “Знание” ЕООД, 2000г.

  2. Хирургия. Клинична хирургия, том II под редакцията на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн, издателство “Знание” ЕООД, 2005г.

  3. Хирургия. Коремна хирургия, том III, под редакцията на проф. д-р Ст. Баев, дмн и проф. Д-р А. Атанасов, дмн, издателство “Знание” ЕООД, 2000г.

  4. Жлъчно-чернодробна хирургия, под редакцията на Проф. Н. Василев, дмн и Проф. Ст. Баев, дмн, издателство “Медицина и физкултура”, 1989г.

  5. Аноректални и чревни тумори – диагностика и лечение проф. Валентин Димитров, дмн, издателство РИК “Славяни”, гр. София, 2002г.

  6. Урология, под редакцията на доц. д-р Ат. Узунов; проф. Минков, дмн; проф. Хр. Куманов, дмн; проф. Т. Патрашков, дмн, издателство “Знание” ЕООД, 1999г.

  7. Колопроктология, под редакцията на проф. Иван Виячки, издателство “Медицина и физкултура”, гр. София, 1998г.

  8. Спешна хирургия, под редакцията на А. Пинкас и Ив. Виячки, издателство “Арсо”, София, 1998г.

  9. Съдови заболявания, под редакцията на доц. Ан. П. Андреев, издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1998г.

  10. Съдова хирургия под редакцията на проф. К. Тодоров и проф. П. Левичаров, дмн, издателство “Медицина и физкултура”, София, 1990 г.

  11. Ортопедия и травматология, под редакцията на проф. Токмаков, дмн; доц. П. Ставрев, кмн; доц. А. Атанасов, кмн, издателство “Полиграфия” АД, гр. Пловдив.

  12. Детска хирургия, проф. Ив. Иванчев, дмн, издателство “Медицина и физкултура”, София, 1988г.

  13. Гнойно-септична хирургия, Проф. д-р Ст. Попкиров, ст. н. с. I ст., дмн, издателство “ИК-ВАП”, гр. Пловдив, 1999г.

  14. Хирургични болести, том I и II, проф. д-р Ст. Баев, дмн, издателство “Медицина и физкултура”, 1995г.
  /ортопедия и травматология, урология, съдови заболявания/

  15. Оперативна хирургия на стомаха и дуоденума Г. М. Георгиев, Т. Д. Темелков, А. С. Дереджиян, издателство “Колор принт”, Варна, 2001г.

  16. Обща и оперативна хирургия, под редакцията на Проф. Р. Гайдарски, издателство “Медицина и физкултура”, 1997г.

  17. Атлас по обща хирургия, Sabiston, доц. Д-р П. Учиков, кмн,
  превод д-р Христо Шипков, издателство “Райков”, гр. Пловдив, 1994г.

  18. Спешна медицинска помощ, проф. Георги Златарски, доц. Милан Миланов, издателство “Венел”, София, 1998г.

  19. Оперативна урология, Н. Минков и кол., издателство “Медицина и физкултура”, София, 1987г.

  20. Анестезиология и интензивно лечение, под редакцията на проф. Ив. Смилов и проф. Хинков, издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1998г.

  21. Наръчник по анестезиология и интензивно лечение – практическо ръководство, под редакцията на проф. Ив. Смилов, Медицинско издателство “АРСО” – София, 2000г.

  22. Наръчник по интензивна медицина, под редакцията на проф. Ив. Смилов Медицинско издателство “АРСО”, 2004г.

  23. Съвременно хирургично лечение на белодробната ехинококоза, Докторска дисертация, Д. Петров, 1988г., София.

  24. Гръдна Хирургия в: Хирургия. Клинична хирургия Д. Петров, Е. Аструков, А. Атанасов, под редакцията на Ст. Баев, издателство “Знание” ЕООД, 1998г., 83-152 стр.

  25. Торакална хирургия, под редакцията на П. Червеняков и А. Червеняков, София, 1997г.

  26. Всички издадени класически учебни помагала по пропедевтика на хирургическите болести, специална хирургия и оперативна хирургия до 1990 г.

  27. General Thoracic Surgery, ed. TS Shields, 4th ed., Williams & Wilkins, Vol. 1 and Vol. 2, 1994, p. 1816.

  28. Principles of Surgery, Schwartz, 1998.